تهران خیابان تهرانی مقدم نرسیده به کوچه تهرانی زاده
توجیه نمونه کارهای چهارایکس