تهران خیابان تهرانی مقدم نرسیده به کوچه تهرانی زاده
 توجیه نمونه کارهای سه ایکس