تهران خیابان تهرانی مقدم نرسیده به کوچه تهرانی زاده
مقام توجیه دوایکس