تهران خیابان تهرانی مقدم نرسیده به کوچه تهرانی زاده
نمونه کار کشیده و عریض دو