تهران خیابان تهرانی مقدم نرسیده به کوچه تهرانی زاده

نمونه کار زیبا شماره دو